Indikatori

Do sada su izrađene tri skupine indikatora ekonomskih kretanja u Hrvatskoj:

    • Semafor poslovnog ciklusa, tržišta rada i ekonomske klime - na jednostavan i vizualno atraktivan način pokazuju ciklička kretanja različitih varijabli hrvatskog gospodarstva kroz vrijeme. Cikličnim kretanjem po kvadrantima koordinatnog sustava u smjeru obrnutom od kazaljke na satu, ekonomski semafori nam govore nalaze li se pojedini indikatori hrvatskog gospodarstva na razinama iznad ili ispod svog dugogodišnjeg prosjeka, kreću li se u pozitivnom ili negativnom smjeru te gdje se nalaze i koliko su daleko točke preokreta ekonomske aktivnosti.
  • Indikatori fiskalnih rizika - stavljaju u kontekst financijske potrebe središnje države za podmirivanje inozemnih obveza koje uskoro dospijevaju te makrofinancijske uvjete u kojima se te potrebe trebaju podmiriti. Grafikoni prikazuju kretanje potražnje i ponude kapitala u državi te mjere rizičnost refinanciranja javnog duga koji dospijeva u narednih 12 mjeseci.
    • Indikatori uvođenja eura - kroz više grafičkih prikaza predočavaju ispunjava li Hrvatska neke od najvažnijih uvjeta za članstvo u Eurozoni. Grafikoni prikazuju kretanje makroekonomskih varijabli koje je Europska unija kroz Maastrichtski ugovor označila kao ključne za ispunjavanje uvjeta pristupa monetarnoj uniji, ali i onih varijabli koje otkrivaju u kojoj je mjeri hrvatsko gospodarstvo usklađeno s gospodarstvom Eurozone.