Semafor poslovnog ciklusa

Objavljeno: 21. veljače 2020.

EKSPANZIJA

Potrošački sentiment

Zaposlenost

Plaće

USPORAVANJE

Maloprodaja

Građevinarstvo

RECESIJA

Inflacija

Turizam

Izvoz roba

Uvoz roba

Industrijska proizvodnja

OPORAVAK

(ažurirano: 21.2.2020.)

Grafikon je interaktivan te se na njemu mogu odabrati prethodna razdoblja i promatrati u kojoj fazi poslovnog ciklusa su tada bili pojedini indikatori.

Industrijska proizvodnja i osobna potrošnja

Obujam industrijske proizvodnje u prosincu snažno je pao 2,2 posto godišnje prema kalendarski prilagođenim podacima, nakon blagog pada u studenom (-0,4 posto). Negativan utjecaj na stopu rasta obujma industrijske proizvodnje imali su proizvodnja intermedijarnih proizvoda (-2,9 posto), netrajnih proizvoda (-6,2 posto) i kapitalnih proizvoda (-0,1 posto). S druge strane, porasla je proizvodnja trajnih proizvoda (+16,3 posto) i energije (+2,6 posto). Prosječna stopa rasta u prethodnih 12 mjeseci iznosi 0,2 posto, a s padom u zadnja dva mjeseca industrijska proizvodnja se vratila u fazu recesije na našem Semaforu poslovnog ciklusa.

Promet u trgovini na malo porastao je 4,5 posto u prosincu prema kalendarski prilagođenim podacima, dok je prosječna stopa rasta u prethodnih 12 mjeseci iznosila 3,8 posto. Sektor maloprodaje nalazi u fazi usporavanja na našem Semaforu poslovnog ciklusa. Unatoč usporavanju u maloprodaji, trend optimizma među potrošačima je u ekspanziji te za sad ne pokazuje znakove usporavanja.

Slika 1. Godišnje stope rasta pojedinih pokazatelja

Napomena: Podaci za izvoz i uvoz roba te građevinarstvo odnose se na studeni 2019.

Izvor: DZS, HZMO, izračun autora

Turizam i građevinarstvo

Broj noćenja turista porastao je 3,2 posto u prosincu prema sezonski prilagođenim podacima, brže nego u studenom (+2,2 posto) i od prosjeka prethodnih 12 mjeseci (+2,4 posto). Uslijed pada broja noćenja turista siječnju, ožujku, svibnju te srpnju turizam se nalazi u fazi recesije na našem Semaforu poslovnog ciklusa.

Prema zadnje dostupnim podacima za studeni 2019., rast obujma građevinskih radova iznosio je 6,9 posto godišnje prema kalendarski prilagođenim podacima, blago sporije nego u listopadu (+7,0 posto) i od prosjeka prethodnih 12 mjeseci (+7,9 posto). Usporavanje u građevinarstvu vidljivo je i na našem Semaforu poslovnog ciklusa.

Trgovinska razmjena

Prema zadnje dostupnim podacima za studeni 2019., desezonirani izvoz roba pao je 1,9 posto, nakon sličnog pada u listopadu (-1,7 posto). Prosječna stopa rasta u prethodnih 12 mjeseci iznosi 4,9 posto, a uslijed niskih prosječnih stopa rasta prošle godine te pada u kolovozu, listopadu i studenom izvoz roba nalazi se u fazi recesije.

Istovremeno, uvoz roba također je pao za 3,1 posto na godišnjoj razini prema desezoniranim podacima, nakon pada u listopadu (-2 posto). Prosječna stopa rasta u prethodnih 12 mjeseci iznosila je 6,4 posto. Uvoz roba se od srpnja 2019. nalazi u fazi recesije na našem Semaforu poslovnog ciklusa.

Tržište rada, plaće i cijene

Tržište rada uobičajeno nešto kaska za promjenama u proizvodnji i potrošnji. Rast zaposlenosti (mjeren brojem osiguranika pri HZMO-u) ubrzao je na 2,5 posto u prosincu, s 2,3 posto koliko je iznosio u studenom. Prosječna stopa rasta u prethodnih 12 mjeseci iznosila je 2,3 posto. S blagim ubrzanjem rasta u posljednjih pola godine, zaposlenost se vratila u fazu ekspanzije tik uz vertikalnu granicu. To je vidljivo i po poziciji balončića Zaposlenost na Semaforu.

Rast bruto plaća na godišnjoj razini iznosio je 3,4 posto u prosincu, 0,8 postotna boda manje u odnosu na studeni (+4,2 posto), no brže od prosjeka prethodnih 12 mjeseci (3,1 posto). Rekordno niska nezaposlenost te daljnji rast zaposlenosti pozitivno utječu na rast plaća, koje su se od lipnja 2019. nalaze u fazi ekspanzije na našem Semaforu.

Iako inflacija nije klasična ciklička varijabla jer se zna kretati u suprotnom smjeru od aktualnog poslovnog ciklusa, zanimljivo je promotriti i njeno kretanje. Na Semaforu je vidljivo da cijene prate kretanje plaća, ali ipak s vremenskim odmakom. Inflacija je u prosincu 2019. ubrzala na 1,4 posto, s 0,7 posto koliko je iznosila u studenom. Inflacija se na našem Semaforu nalazi u fazi recesije.

Napomena: Činjenica da je neka varijabla ušla u fazu usporavanja ili recesije ne znači da se trend ne može preokrenuti, stope rasta ubrzati, a varijabla se vratiti u fazu ekspanzije. Budućnost je teško predvidjeti, stoga ovdje komentiramo kretanje trendova uz trenutno dostupne informacije.

Što je Semafor poslovnog ciklusa?

Semafor poslovnog ciklusa na jednostavan i vizualno atraktivan način pokazuje kretanje različitih indikatora hrvatskog gospodarstva kroz faze poslovnog ciklusa. Cikličnim kretanjem u smjeru obrnutom od kazaljke na satu, Semafor nam govori nalaze li se pojedini indikatori hrvatskog gospodarstva u fazi ekspanzije, usporavanja, recesije ili oporavka.

Iako u inozemstvu uobičajene, u Hrvatskoj do sada nisu postojale ovakve cikličke vizualizacije poslovnog ciklusa. Analize kretanja hrvatskog gospodarstva do sada su se svodile na prikaz vremenskih serija pojedinih pokazatelja ekonomskih kretanja, poput stopa rasta BDP-a, stope nezaposlenosti, anketa o pouzdanju potrošača i sl. Navedeni pokazatelji obilježeni su velikom kolebljivošću u kratkom roku te rast nekog od pokazatelja ne mora značiti zaokret u ciklusu hrvatskog gospodarstva, već biti samo kratkoročna promjena koja iščezava već nakon mjesec ili dva. Također, iz ovih pokazatelja običnom promatraču nije odmah na prvi pogled jasno u kojoj od četiri standardne faze poslovnog ciklusa se određeni pokazatelj nalazi, gdje su bile točke preokreta iz jedne faze u drugu, u kakvom je odnosu trenutna situacija s dugogodišnjim prosjekom hrvatskog gospodarstva te da li dinamika promjena ubrzava ili usporava.

Ovdje predstavljeni Semafor poslovnog ciklusa na jednostavan i lako razumljiv način opisuje položaj i dinamiku kretanja pojedinih sektora hrvatskog gospodarstva kroz četiri faze poslovnog ciklusa iz mjeseca u mjesec. S obzirom da se semafori temelje na indikatorima visoke frekvencije objave, pokazatelji poslovnog ciklusa bit će ažurirani na mjesečnoj bazi i to znatno ranije od objava službenih podataka o kretanju BDP-a.

Pojašnjenje faza poslovnog ciklusa

  • EKSPANZIJA - stope rasta varijabli su iznad dugoročnog prosjeka i ubrzavaju
  • USPORAVANJE - stope rasta su iznad dugoročnog prosjeka, ali usporavaju
  • RECESIJA - stope rasta su ispod dugoročnog prosjeka i usporavaju
  • OPORAVAK - stope rasta su ispod dugoročnog prosjeka, ali ubrzavaju

Vrhunci poslovnog ciklusa nalaze na gornjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu ekspanzije od faze usporavanja), dok se dna poslovnog ciklusa nalaze na donjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu recesije od faze oporavka). Središnja vodoravna os predstavlja prosječne vrijednosti indikatora u analiziranom razdoblju.