Brown bag seminari

Brown bag seminari su neformalne radionice u trajanju od sat vremena s ciljem prezentiranja istraživanja u različitim fazama izrade (ideje, zaokruženi teorijski okvir, provedena empirijska istraživanja, itd.). Seminari imaju cilj promicanja diskusije i stvaranja stimulativnog okruženja usmjerenog konstruktivnoj raspravi između izlagača i sudionika seminara.

Osnovna ideja jest stvoriti platformu na kojoj će zaposlenici EFZG-a, ali i poneki gosti, dobiti priliku prezentirati ideje i članke na kojima rade u sklopu svog znanstveno-istraživačkog rada.

Raspored i sažeci seminara

Izv. prof. dr. sc. Mateja Kos Koklič (Sveučilište u Ljubljani, Ekonomski fakultet) prezentira dva znanstvena rada u sklopu istraživanja "Drivers and deterrents to participation in sharing economy activities".

   • SAŽETAK: Two studies will be presented: the first examines the prosumer perspective of vulnerability and perceived risks in the sharing economy (deterrents), and the second study focuses on the role of preference for moderation and de-ownership orientation in explaining the use of sharing economy services (drivers).

Study 1: The sharing economy creates a triadic relationship among three groups of participants: service enablers, providers, and users. One of its main features is the expansion of the role of the consumer to the roles of user and provider, called “prosumer”. This study examines the impact of consumer vulnerability on risk perceptions in the role of prosumer (i.e., user and provider), and illuminates the impact of these risks on intentions to participate. Results from a U.S. survey indicate that vulnerability is a significant driver of all types of risks, for both users and providers. Health risk, psychological risk and security risk are significant mediators between vulnerability and intention to participate. Unexpectedly, the social risk increases intention to participate among users and providers, while privacy risk is insignificant.

Study 2: Although the topic of sharing economy has attracted considerable research interest, there is a lack of evidence on the influence of individual-level determinants on the perceived benefits of using SE services. To address this shortcoming, the study explains how consumers' preference for moderation and de-ownership orientation influence their intention to use SE services through their perception of benefits. Findings from a U.S. panel survey point out that consumers' preference for moderation and de-ownership orientation have positive effects on enjoyment, economic, and sustainability benefits. However, only the first two benefits mediate the effects of consumer characteristics on intentions. We also find significant differences in the conceptual model between users and non-users of the SE.

 • 15. prosinca 2022., 14:00 sati, dvorana 36

Doc. dr. sc. Josip Marić (EM Normandie Business School) prezentira znanstveni rad "Etnografija kao istraživački pristup u digitalnom okruženju - uvid iz istraživačkog projekta o tehnologiji 3D printanja u Francuskoj".

   • SAŽETAK: Etnografija je kao kvalitativna istraživačka metoda postala popularna zahvaljujući antropološkim istraživanjima s početka 20. stoljeća, ali je tijekom vremena našla primjenu u širokom rasponu (društvenih) znanosti kao što su sociologija, komunikacijske znanosti, obrazovna i medicinska istraživanja, te poslovne studije i menadžment, između ostalih. U ovom izlaganju ćemo se dotaknuti složenosti etnografskog istraživanja fokusiranog na suvremene izazove vezane uz trodimenzionalno (3D) printanje, jednu od istaknutijih tehnologija Četvrte industrijske revolucije. Upravo je posljednja industrijska revolucija redefinirala neke od tradicionalnih pogleda na etnografska istraživanja i otvorila put razvoju novih projekata. Na temelju provedenog istraživanja o tehnologiji 3D printanja u Francuskoj, ovo izlaganje će također istaknuti posebnosti etnografije u digitalnom okruženju kroz spoznaje o dizajnu istraživačkog projekta, te prikupljanju i analizi podataka. Izlaganje može biti zanimljivo za kolege koje zanima etnografija kao metoda za razvoj novih istraživačkih projekata u poslovnim studijama i menadžmentu, te posebno za doktorante ili znanstvene novake koji se fokusiraju na istraživanje utjecaja digitalnih tehnologija na poslovanje ili društvo.

 • 10. ožujka 2022., 14:00 sati, dvorana 51:

Dr. sc. Marina Tkalec (Ekonomski institut Zagreb) prezentira rad u nastajanju pod naslovom Nejednakosti inflacije u Hrvatskoj", napisan u koautorstvu s Ivicom Rubilom (EIZG) i Ivanom Žilićem (EIZG).

   • SAŽETAK: Analizirajući podatke na razini kućanstava iz Ankete o potrošnji kućanstava, provedene u 2017. godini, autori računaju inflaciju za pet različitih tipova kućanstava: 10 posto najsiromašnijih kućanstava, 10 posto najbogatijih kućanstava, kućanstva u kojima stanuju samo umirovljenici, samačka kućanstva – kućanstva s jednim članom, te obitelji s dva roditelja i dvoje djece do 19 godina starosti. Istraživanje je provedeno za razdoblje od 2001. do 2021. godine, pri čemu je 2001. godina uzeta kao bazna. Osnovna ideja istraživanja jest uzeti u obzir distibucijske efekte inflacije jer svako kućanstvo ulazi u izračun sa svojom strukturom potrošnje, bez obzira na ukupnu potrošnju koja je ograničena visinom dohotka.

Rezultati istraživanja, u pravilu, pokazuju da su siromašniji građani u dužem razdoblju imali veće stope inflacije od referentnih jer veći dio svojih izdataka troše na dobra i usluge koje su imale iznadprosječan rast cijena. Konkretno, u promatranom razdoblju 10 posto najsiromašnijih kućanstava imalo je za 10,8 postotnih bodova veću inflaciju od 10 posto najbogatijih.

Implikacije prikazane analize su višeslojne. Prvo, izračunate stope inflacije različitih tipova kućanstava mogu služiti za indeksiranje i deflacioniranje različitih kategorija dohodaka ili naknada. No drugo, više konceptualno, pokazalo se da agregatni pokazatelji, u ovom slučaju monetarni, imaju svoju distribuciju i heterogenost te kako, u vremenu širenja podatkovnih baza, možda treba razmisliti i o pokazateljima koji će bolje reprezentirati iskustva građana.

Doc. dr. sc. Ozana Nadoveza Jelić s Ekonomskog fakulteta Zagreb (Katedra za makroekonomiju i gospodarski razvoj) i savjetnica u Hrvatskoj narodnoj banci (Direkcija za modeliranje) prezentira rad u nastajanju Regionalni učinci monetarne politike", napisan u koautorstvu s Davorom Kunovcem i Karlom Kotarcem (Direkcija za modeliranje, HNB).

   • SAŽETAK: U ovom radu u nastajanju istražujemo efekte (konvencionalne i nekonvencionalne) monetarne politike ECB-a na regionalni BDP europodručja te pokušavamo doći do zaključaka da li je „one size fits all“ politika, koja ne može adresirati probleme heterogenih regija, primjerena za regije 11 analiziranih zemalja europodručja (originalne zemlje članice bez Luksemburga). Također, posredno pokušavamo ustanoviti da li je politika ECB-a doprinijela rastu regionalnih nejednakosti u razdoblju nakon globalne financijske krize. Kako bismo istražili efekte monetarne politike na regionalnoj razini, i s njom povezanu primjerenost zajedničke monetarne politike u regijama europodručja, korištenjem podataka o BDP-u 165 NUTS 2 regija analiziranih zemalja, inflaciji europodručja i kamatnim stopama ECB-a uz pomoć FAVAR (engl. Factor Augmented Vector Autoregression) modela analiziramo 1) u kojoj mjeri su NUTS 2 regije pod utjecajem zajedničkih i simetričnih šokova (teorija optimalnog valutnog područja) i 2) koji su dominantni pokretači poslovnih ciklusa pojedinih NUTS 2 regija te koliko su heterogeni između i unutar zemalja, ali i u relativno bogatim i relativno siromašnim regijama. Naime, čak i kada su poslovni ciklusi zemalja u monetarnoj uniji usklađeni, u nekim regijama unutar te zemlje mogu postojati regije kojima dominiraju lokalni šokovi i koje nisu usklađene s europodručjem (primjer Italije) što predstavlja problem za „one size fits all“ politiku i može doprinijeti procesu divergencije regija unutar zemlje. S druge strane, poslovni ciklusi regija unutar neke zemlje mogu biti visoko usklađeni, ali cijela zemlja može biti slabo usklađena s ostatkom europodručja (primjer Španjolske) u kojem slučaju zajednička monetarna politika može doprinijeti divergenciji dohodaka između zemalja monetarne unije. Iz preliminarnih rezultata istraživanja zaključujemo kako unutar europodručja postoje regije i zemlje u kojima zajednička monetarna politika nije optimalna. Međutim, čini se kako se heterogenost učinaka monetarne politike na razini europodručja ne razlikuje značajno od heterogenosti njenih učinaka unutar zemalja u većini analiziranih članica Europske monetarne unije. Stoga u ovoj fazi istraživanja postoje indicije da je u analiziranim zemljama zajednička monetarna politika na razini Europske monetarne unije podjednako neprimjerena koliko je neprimjerena (zajednička) nacionalna monetarna politika. U tom kontekstu je i doprinos ECB-ove politike regionalnoj divergenciji vrlo vjerojatno ograničen. U skladu s tim zaključkom, korijene i rješenja regionalnih nejednakosti i divergencije je potrebno tražiti izvan djelokruga zajedničke monetarne politike.

Martina Hodula (Head of Financial Research Coordination Unit pri Czech National Bank i docent na Technical University of Ostrava) prezentira rad "Propušta li makroprudencijalna politika? Rezultati iz nebankovnog kreditnog posredovanja u EU zemljama".

   • SAŽETAK: Istraživanjem se ispituje utječu li mjere makroprudencijalne politike na pozajmljivanje bankarstva u sjeni (engl. shadow bank lending). Koristeći široki skup podataka koji obuhvaća 23 zemlje EU, autori kvantificiraju indikator aktivnosti bankarstva u sjeni usmjeravajući se na praćenje kreditnog posredovanja nebankovnih subjekata. S namjerom rješavanja problema endogenosti, svojstvenog modeliranju učinaka makroprudencijalne politike na financijski sektor, autori uvode novi indeks snage makroprudencijalnih tijela, koji se u radu koristi kao instrumentalna varijabla za varijablu makroprudencijalne politike. Provedene analize robusno dokazuju da restriktivna makropudencijalna politika intenzivira pozajmljivanje bankarstva u sjeni. Autori koriste prostornu (engl. cross-sectional) dimenziju podataka kako bi pokazali da je taj učinak osobito snažan u slabo kapitaliziranim bankarskim sektorima, gdje se očekuje više obvezujuća makroprudencijalna politika, što dovodi do kreditne preraspodjele od banaka k nebankarskim subjektima.

Doc. dr. sc. Ivana Kursan Milaković s Ekonomskog fakulteta u Splitu (Katedra za Marketing), prezentira rad "Purchase experience during the COVID-19 pandemic and social cognitive theory: The relevance of consumer vulnerability, resilience, and adaptability for purchase satisfaction and repurchase".

   • SAŽETAK: Ovo se istraživanje bavi proučavanjem ponašanja potrošača za vrijeme pandemije Covid-19 kroz primjenu socijalno kognitivne teorije (SCT). Koristeći SCT okvir i pandemiju kao vanjsku/okolišnu dimenziju, istraživanjem se nastoji proniknuti u neistražene utjecaje osobnih procesa potrošačke ranjivosti, otpornosti i prilagodljivosti na ponašajne procese zadovoljstva kupovinom i namjere ponovne kupovine. Rezultati istraživanja sugeriraju postojanje određene razine samo-učinkovitosti potrošača kada se radi o donošenju odluka o kupovini za vrijeme pandemije. Naime, ranjivost i otpornost potrošača imaju izravan utjecaj na zadovoljstvo kupovinom dok je značaj istih za ponovnu kupovinu prisutan u vidu neizravnog utjecaja putem zadovoljstva. Nadalje, zadovoljstvo kupovinom pozitivno utječe na namjeru ponovne kupovine. Dodatno, rezultati istraživanja pokazuju da prilagodljivost potrošača online kupovini moderira vezu između otpornosti potrošača i zadovoljstva kupovinom. Ovi nalazi imaju i praktične implikacije za razvoj komunikacijske strategije poslovnih subjekata.

Dr. sc. Martina Gottwald Belinić (Friedrich-Alexander University), prezentira rad u "Does individual behavior converge to policy recommendations in times of pandemic? Evidence from COVID-19 in US states".

   • SAŽETAK: The COVID-19 pandemic provides a rare opportunity to analyze individual behavior vis-a-vis policy during a global emergency. We use cell phone mobility and COVID policy stringency indices to investigate if mobility behavior converges to policy across the ten largest states in the United States. We conduct structural break and rolling unit root tests on estimated residual of unobserved individual behavior. Our results suggest that behavior is nonstationary and residents respond does not converge to utility prescribed by the policy makers. The change in behavior captures risk-averse respond with gradual shift towards risk-neutral attitude. The results are consistent across the states.

Prof. dr. sc. Katherine Sredl (Loyola University Chicago, Department of Marketing) prezentira rad u nastajanju "The role of news images in humanitarian aid: the case of the winter 2020-21 earthquakes in Banovina, Croatia".

   • SAŽETAK: Most prior research on photojournalist images of natural disasters focuses on the act of making the image, with an emphasis on editorial decision-making. The focus on the editorial process, while crucial for understanding the economics of media, leaves open an opportunity to develop theory on the role of images of disaster in creating a cultural meaning of disaster and associated trauma and subsequent processes of recovery. The goal of this research is to contribute to that theory through a content analysis of front-page images by photojournalists of the earthquakes in Sisak-Moslavina County, Croatia, in 2020, in Jutarnji List, Croatia’s most widely circulated national newspaper and the second most visited news website (Reuters 2017). Inquiry into the role of images in cultural response to trauma has implications for public policy scholars and decision-makers who seek to understand and alleviate the pain and material loss that result from disasters and the subsequent loss of self that is associated with trauma at the cultural level.

Prof. dr. sc. Jasmina Dlačić (Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci) prezentira rad „The role of market mavens in co-creating tourist experiences and increasing loyalty to service providers“ koji je nastao u koautorstvu s izv. prof. dr. sc. Dinom Lončarić i doc. dr. sc. Marinom Perišić Prodan.


   • SAŽETAK: Svrha rada je objasniti ulogu market mavena u turističkome sektoru te istražiti važnost sukreiranja turističkog iskustva u povećanju odanosti pružateljima usluga. Istraživanje je provedeno na uzorku od 425 hrvatska državljana koji su bili na putovanju barem jednom u zadnjih godinu dana. Postavljene su dvije hipoteze koje su empirijski testirane koristeći metodu modeliranja strukturnih jednadžbi s najmanjim kvadratima (engl. PLS-SEM). Istraživanje potvrđuje da su market maveni motivirani da dijele turistička iskustva te angažiraju se u sukreiranju turističkog iskustva. Također, dokazuje da ukoliko market maveni sukreiranju turističko iskustvo s turističkim profesionalcima veća je vjerojatnost da će nastojati surađivati s istim pružateljem iskustva, dakle pokazuju odanost. Rad doprinosi razvoju znanja o ponašanju potrošača u turizmu s naglaskom na ulogu market mavena u sukreiranju turističkog iskustva. Znanstveni doprinos se nalazi u testiranju utjecaja market mavena u sukreiranju turističkog iskustva i odanosti pružatelju usluga. Rad ističe i implikacije za pružatelje usluga u turizmu. Učenje o utjecaju market mavena u procesu sukreiranja turističkog iskustva može pomoći pružateljima usluga da se angažiraju više s tim pojedincima kako bi povećali njihovu odanost.

 • 24. ožujka 2021., 14:00 sati. Za pristup Brown Bag seminaru potrebno je na https://meet.google.com/ kliknuti na "Pridružite se sastanku ili ga započnite", te u za to predviđeno mjesto upisati "brownbagseminar".

Prof. dr. sc. Gordana Kordić, izv. prof. dr. sc. Maja Mihelja Žaja (obje s Katedre za financije, EFZG) i doc. dr. sc. Margareta Gardijan Kedžo ( Katedra za matematiku, EFZG) prezentiraju tri zajednička rada čija je tematika vezana uz fiskalna pravila Europske unije.

   • SAŽETAK: Globalne financijske krize, koje su negativno utjecale na svjetsko gospodarstvo od 2007. nadalje, snažno su ugrozile makroekonomsku stabilnost Europske unije. Ipak, kriteriji konvergencije dogovoreni u Maastrichtu 1992. godine, u pogledu monetarne i fiskalne stabilnosti, nisu promijenjeni. S druge strane, nacionalne su vlasti uvele niz (fiskalnih) pravila kako bi očuvale stabilnost. Spomenuta su pravila bila usmjerena na makroekonomsku stabilnost i posljedično obnavljanje rasta i rješavanje kriza.

Cilj prvog rada (Kordić, G.; Mihelja Žaja, M.; Gardijan, M., (2018), „Evaluating fiscal rules efficiency in European Union countries using data envelopment analysis“) bio je ispitati efikasnost provođenja fiskalnih pravila za 28 zemalja Europske unije uzimajući u obzir kriterije iz Maastrichta kao preduvjet konvergencijskog pravila. U tu svrhu Analiza omeđivanja podataka (DEA) korištena je kao metoda matematičkog programiranja za procjenu relativne efikasnosti zemalja s višestrukim kriterijima: velika odstupanja od maastrichtskih (fiskalnih) kriterija smatraju se nepoželjnim, dok su veći rast BDP-a, prihod u BDP-u i stopa zaposlenosti poželjna obilježja u smislu odabranih makroekonomskih pokazatelja. DEA otkriva zemlje koje su bile relativno učinkovite ili neučinkovite tijekom 2000.-2016.,

Cilj drugog rada (Mihelja Žaja, M., Kordić, G., Gardijan Kedžo, M. (2019), „The analysis of contextual variables affecting the efficiency of fiscal rules in the EU“) bio je proučiti utjecaj kontekstualnih varijabli na ocjene efikasnosti fiskalnih pravila. U prvoj fazi analize specificiran je DEA model za procjenu relativne efikasnosti za svaku promatranu zemlju svake godine u razdoblju od 2008. do 2016. godine. Nakon toga, u drugoj fazi, ocjene efikasnosti su regresirane na nekoliko kontekstualnih varijabli kako bi se promotrili čimbenici koji objašnjavaju varijacije u efikasnosti.

Treći rad (Gardijan Kedžo, M., Kordić, G.; Mihelja Žaja, M., „Uloga fiskalnih pravila u održavanju stabilnosti u situaciji vanjskog šoka: primjer Europske unije“) je imao za cilj na temelju postojećih tromjesečnih podataka od 2012. do 2019. godine predvidjeti vrijednosti fiskalnih varijabli u sljedećih osam tromjesečja (2020Q1-2021Q4) s ciljem procjene posljedica pandemije i efikasnosti fiskalne politike temeljene na postojećim pravilima, definiranim Maastrichtskim kriterijima.

 • 18. ožujka 2021., 14:00 sati. Za pristup Brown Bag seminaru potrebno je na https://meet.google.com/ kliknuti na "Pridružite se sastanku ili ga započnite", te u za to predviđeno mjesto upisati "brownbagseminar".

Johanna Posch (Analysis Group, London), prezentira rad u nastajanju (slobodno pogledajte na web stranici NBER-a trenutnu verziju rada) pod naslovom „Do Family Policies Reduce Gender Inequality? Evidence from 60 Years of Policy Experimentation", nastao u koautorstvu s Henrikom Klevenom, Camille Landais, Andreasom Steinhauerom i Josef om Zweimüllerom.

   • SAŽETAK: This paper studies the impact of parental leave and child care on the full dynamics of male and female earnings. Using administrative data covering the labor market and birth histories of Austrian workers we identify the causal effects of all family policy reforms since the 1950s in Austria. Our results show that the enormous expansions of parental leave and child care subsidies have had virtually no impact on gender convergence.

 • 12. studenog 2020., 14:00 sati. Za pristup Brown Bag seminaru potrebno je na https://meet.google.com/ kliknuti na "Pridružite se sastanku ili ga započnite", te u za to predviđeno mjesto upisati "brownbagseminar".

Dr. sc. Ivan Žilić, s Ekonomskog instituta Zagreb prezentira rad pod naslovom rad „Dome slatki dome: Utjecaj subvencioniranja stambenih kredita na tržište nekretnina u Hrvatskoj", nastao u koautorstvu s Davorom Kunovcem (HNB) .

   • SAŽETAK: : U radu istražujemo je li subvencioniranje stambenih kredita, uvedeno u Hrvatskoj, pridonijelo povećanju cijena nekretnina u Hrvatskoj. Subvencija se provodi kroz pokrivanje dijela anuiteta u početnom razdoblju otplate stambenog kredita, sa specifičnom karakteristikom da se kućanstvo može prijaviti za subvenciju samo tijekom kratkog razdoblja. Korištenjem podataka o svim stambenim transakcijama od 2015. do kraja 2019. godine dokumentiramo da je uvođenje subvencije poremetilo uobičajenu mjesečnu dinamiku stambenih transakcija koje su postale vrlo koncentrirane u mjesecu kada su se predavali zahtjevi za subvencioniranje. Primjenjujući metodu studije događaja (engl. event study) otkrivamo da su se cijene stanova povećale u razdoblju oko uvođenja subvencije. Kako bismo potvrdili zaključke naše osnovne specifikacije, radimo niz pomoćnih analiza. Koristimo pravila subvencioniranja stambenih kredita kako bismo dobili dodatnu kontrolnu grupu, diskutiramo ulogu međunarodnog ciklusa cijena nekretnina, te istražujemo povezanost tržišta nekretnina i turizma u Hrvatskoj. Zaključujemo da je subvencioniranje stambenih kredita djelovalo kao prociklična mjera koja je pridonijela već rastućem trendu rasta cijena stanova u Hrvatskoj. Na kraju, korištenjem regionalnih varijacija u intenzitetu subvencije koje su uvedene 2018. godine, zaključujemo da se porast cijena nekretnina odigrao u područjima i regijama s već aktivnim tržištem nekretnina.

 • 1. listopada 2020., 14:00 sati. Za pristup Brown Bag seminaru potrebno je na https://meet.google.com/ kliknuti na "Pridružite se sastanku ili ga započnite", te u za to predviđeno mjesto upisati "brownbagseminar".

Prof. dr. sc. Robert Sonora (University of Montana, SAD), prezentira rad pod naslovom Korištenje zemljišta i regionalni ekonomski rast na zapadu SAD-a: vremenska i prostorna analiza" .

   • SAŽETAK: U radu se istražuje uloga prirodnih pogodnosti u razjašnjavanju ekonomskih performansi okruga na zapadu SAD-a. Područja sa značajnim prirodnim pogodnostima, kao što su blizina nacionalnih parkova, spomenika ili divljina, sve više koriste navedene značajke kao poluge ekonomskog rasta. U radu se iznosi jednostavan teorijski model ekonomskog rasta i prirodnih pogodnosti s prostornim eksternalijama. Zatim se, primjenjujući metode prostorne ekonometrije na podacima iz zapadnih okruga SAD-a, pronalazi relativno slab učinak prostornih pogodnosti na ekonomske pokazatelje poput agregatnog dohotka, dohotka po glavi stanovnika te zaposlenosti. Rezultati variraju ovisno o vrsti definicije zemljišta i korištenog vremenskog horizonta. Područja s većom javnom dostupnošću uživaju određene pozitivne kratkoročne ekonomske učinke, ali oni se smanjuju s vremenom.

 • 17. rujna 2020., 14:00 sati. Za pristup Brown Bag seminaru potrebno je na https://meet.google.com/ kliknuti na "Pridružite se sastanku ili ga započnite", te u za to predviđeno mjesto upisati "brownbagseminar".

Dr. sc. Đuro Kolar, predavač na Monash University (Melbourne, Australija), prezentira rad pod naslovom „Governing the Dark Dyad of Megaproject Reality: Case Study of a Mega Public Sector Program of Projects".

   • SAŽETAK: Some politicians are narcissistically ambitious and find the decision to implement mega public sector projects irresistible. They generate symbolic emotions to be seen as ‘emperors,’ gods or goddesses. However, the means to achieve such megaproject reputational legacy is difficult. It is plagued with a Machiavellianism and tribalism world constituting a dark relationship dyad of megaproject benefit reality and ruthless political power. This tends to cause an eerie death to megaprojects—that is, failure to achieve most of their strategies and public good benefits. The purpose of this paper is to investigate the dark side of megaproject reality and suggest an effective governance mechanism to successfully achieve the megaproject’s public good strategies and benefits. A case study was conducted on Australia's largest infrastructure program in history, the AU $14.7 billion Building the Education Revolution program. The results indicate that situational-based project governance mechanisms are essential in minimizing the effects of the dark relationship dyad in megaproject policies. Politicians can then make rational decisions and rightfully claim the image as an ‘emperor'.

 • 16. srpnja 2020., 14:00 sati. Za pristup Brown Bag seminaru potrebno je na https://meet.google.com/ kliknuti na "Pridružite se sastanku ili ga započnite", te u za to predviđeno mjesto upisati "brownbagseminar".

Petra Laura Orešković, doktorandica na Sveučilištu Berkeley prezentira rad pod naslovom „Media Bias on Television and Its Determinants ".

   • SAŽETAK: The effects of media bias have been demonstrated to be able to swing elections in favor of a particular party. This paper investigates what factors determine the supply of news stories on the three major U.S. cable news channels — CNN, FOX News, and MSNBC. Using a novel dataset of chyrons, the text at the bottom of the screen, it examines what factors contribute to a story from Reuters, a newswire, being relayed on each of the networks. It introduces a new framework to investigate media slant, which is conceptualized as the omission of important information or stories clashing with the political views of the audience (or the channel). It finds that media bias indeed manifests itself through the omission of stories that have political significance and partisan value. The paper also investigates whether the identified media bias is demand-driven. Using an instrument for a decline in Fox News viewership on a given day — the existence of a NASCAR race, as the sport primarily attracts Republican viewers — it estimates whether a decrease in Fox News’ daily viewership prompts the network to omit stories harmful for the Republican party to a lesser extent. It finds that NASCAR races significantly reduce Fox News’ viewership, but they do not lead to a change in the network’s omissive behavior.

Dr. sc. Ria Ivandić s London School of Economics prezentira rad pod naslovom „From Taxes to Polling Booths: The Effect of Economic Policy on Turnout".

   • SAŽETAK: Political pundits consider economic issues to be the number one motivating factor that gets Americans out to vote. Yet the causal identification of the effect of economic policy on individual-level turnout is a significant challenge in studying voting behaviour that has not been addressed by previous literature. This paper uses an empirical strategy allowing to causally identify the effect of tax policy divergence across candidates on individual turnout, and to disentangle how this effect varies for high and low-income voters. Using the 2012 U.S. presidential election, it finds empirical evidence that divergence in economic policy across candidates increases individual-level turnout. A one percentage point difference in the average tax rate in the proposed tax policies between Obama and Romney increases the likelihood of turnout by two percentage points. Moreover, high income voters are 30 percent more likely to turnout than low income voters when facing a difference in proposed tax policies. This effect is primarily driven by Republican voters and voters who follow news and political affairs.

Dr. sc. Marina Tkalec , s Ekonomskog instituta Zagreb prezentira rad pod naslovom „Povijest je važna: Razvoj i institucionalna nepromjenjivost habsburške Vojne krajine u Hrvatskoj".

   • SAŽETAK: U ovom radu istražujemo učinak davno nestale habsburške Vojne krajine na moderne institucije u Hrvatskoj. Koristimo tri vala istraživanja života u tranziciji i dizajn geografske regresije diskontinuiteta kako bismo identificirali uzročni mehanizam između povijesnih institucija i modernih stavova prema povjerenju i korupciji. Nalazimo da su područja bivše Vojne krajine nerazvijena i siromašnija s lošijim pokazateljima ekonomske učinkovitosti u odnosu na ostatak zemlje. Naši rezultati upućuju na to da ispitanici koji žive na bivšem području Vojne krajine imaju nižu razinu međuljudskog povjerenja, višu razinu povjerenja u javne organe vlasti, ali također smatraju da češće treba podmićivati te institucije kada s njima dođu u doticaj.

 • 27. veljače 2020., 14:00 sati, dvorana 51:

Dubravko Mihaljek, voditelj operativnih poslova u Monetarnom i ekonomskom odjelu Banke za međunarodna plaćanja (BIS) u Baselu prezentira rad pod naslovom „Tečaj dolara i gospodarska aktivnost“.

   • SAŽETAK: Zbog značajnih promjena u funkcioniranju globalnog financijskog sustava u posljednjih desetak godina osjetno je poraslo zanimanje ekonomista za pitanje na koji način financijski uvjeti utječu na realnu ekonomsku aktivnost. Istraživanje na kojem se temelji ovo izlaganje pokušava rasvijetliti to pitanje analizom empirijskih odnosa između odabranih pokazatelja financijskih uvjeta, osobito tečaja dolara, i visokofrekventnih pokazatelja globalne gospodarske aktivnosti, osobito tzv. indeksa referenata nabave (Purchasing Managers' Indices) u prerađivačkoj industriji i rasta svjetske trgovine. Istraživanje pokazuje da je utjecaj tečaja dolara na realnu aktivnost značajno porastao od 2010. godine, dok se je utjecaj indeksa hirovitosti cijena dionica (tzv. VIX), donedavno smatran najpouzdanijim barometrom globalnih financijskih uvjeta, bitno smanjio.

 • 6. veljače 2020., 14:00 sati, dvorana 51:

Dr. sc. Masoud Shirazi s Allameh Tabataba’i University u Tehranu, prezentira rad „A Dynamic Analysis on Crude Oil Trade Network and it’s Determinants (Dynamic Complex Network Connectedness Measure)“.

   • SAŽETAK: This article characterizes a dynamic crude oil trade network of Eastern Europe and Eurasia using the network connectedness measure of Diebold and Yilmaz (2014, 2015) and the existence of asymmetric reaction of crude oil bilateral trade flow in response to the positive and negative changes of its key determinants using the nonlinear panel auto regressive distributed lag model during 1980–2018. Results indicate the existence of large and time-varying spillovers with a considerable explanatory power among the crude oil trade flow volatility of Iran, Russia, US and Saudi Arabia in Eastern Europe and Eurasia crude oil trade network. The findings also show that crude oil trade flow of Eastern Europe and Eurasia experiences net volatility transmission to Iran, Russia and US respectively, whereas it is a net volatility receiver from Saudi Arabia. Also based on gravity models, the analysis confirms the existence of impact, reaction and adjustment asymmetry of Eastern Europe and Eurasia’s crude oil bilateral trade flow to the increasing and decreasing changes of GDP per capita in both exporting and importing countries and transportation costs as well through different magnitude among network participants. The analysis suggests that regulators may identify the network’s dynamic ranking of systemic risk contributions (risk management) that most threaten economic system stability.

 • 27. siječnja 2020., 14:00 sati, dvorana 51:

Milena Radonjić, s Ekonomskog fakulteta Podgorica, Univerzitet Crne Gore prezentira rad pod naslovom „Dinamika javnog duga na Zapadnom Balkanu: da li su važni socijalni izdaci i gospodarski rast?“

   • SAŽETAK: Cilj ovog rada je ispitati odrednice javnog duga u zemljama zapadnog Balkana, s naglaskom na učinke gospodarskog rasta i socijalnih izdataka. Studija pokriva razdoblje 2006-2017.godine i primjenjujemo dinamičku panel analizu. Rezultati sugeriraju da inkrementalna promjena rasta značajno smanjuje dug, dok socijalni izdaci guraju naviše omjer duga prema BDP-u. Također, postoji negativan odnos između inflacije i duga, dok isplate kamata na prethodno zaduživanje dodatno povećavaju javni dug. Konačno, nezaposlenost u ovom modelu nije statistički značajna. Glavna implikacija studije je da kreatori politika u ovim zemljama trebaju favorizirati politike usmjerene na rast i socijalne reforme orijentirane na djelotvornost, kako bi javni dug bio održiv na duže staze.

 • 23. siječnja 2020., 14:00 sati, dvorana 51:

Dr. sc. Ivan Žilić, s Ekonomskog instituta Zagreb prezentira rad pod naslovom rad „Pouke iz poticaja za samozapošljavanje u dugoj recesiji“ (suautor: Stjepan Srhoj).

Ivan Žilić znanstveni je suradnik na Ekonomskom institutu, Zagreb i vanjski suradnik na LSE-ovom centru za jugoistočnu Europu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, magistrirao na Sveučilištu Carlos III u Madridu, te doktorirao na Johannes Kepler Sveučilištu u Linzu. Istraživački se bavi ekonomikom rada, obrazovanja i zdravlja, sve iz mikroekonometrijske perspektive.

   • SAŽETAK: U radu se ocjenjuje učinak poticaja za samozapošljavanje za nezaposlene – mjere dizajnirane za olakšavanje prve godine poslovanja nezaposlenim osobama koje odluče ući u samozaposlenost – na opstanak i rast otvorenih firmi, kao i na reintegraciju nezaposlenih na tržište rada u Hrvatskoj u razdoblju od 2010. do 2017. godine. Iako su poticaji za samozapošljavanje nudili umjerenu količinu sredstava, do 50% prosječne godišnje bruto plaće, i apsorbirali samo 5% sredstava dodijeljenih za aktivne mjere politike zapošljavanja, kroz mjeru je otvoreno gotovo 10% od ukupnog broja novih tvrtki tijekom promatranog razdoblja. Koristeći registar individualnih epizoda nezaposlenosti, kao i registar firma i obrta, dokumentiramo učinak poticaja za samozapošljavanje, uzročno i opisno. Koristeći longitudinalnu strukturu registra nezaposlenosti gdje se osoba može pratiti kroz vrijeme, nalazimo da nezaposleni pojedinci koji završe svoju epizodu kroz poticaj za samozapošljavanje imaju znatno manju vjerojatnost povratka u nezaposlenost. Također, nalazimo da firme otvorene kroz poticaj imaju manji rast mjeren kroz prihode i broj zaposlenih, dok obrti – iako se znatan dio njih zatvara nakon obveznih 12 mjeseci – imaju povoljniji profil preživljavanja na tržištu. Iako su rezultati u skladu s ostalom empirijskom literaturom o poticajima za samozapošljavanje, nalazimo i da se učinkovitost ovih potpora povećava kroz godine, što ukazuje u smjeru institucionalnog učenja.

 • 12. prosinca 2019., 14:30 sati, dvorana 13:

Prof. dr. sc. Craig A. Depken II, sa sveučilišta UNC Charlotte prezentira rad iz područja ekonomike sporta, pod naslovom „Put it in the Mixer! The Value of Corner Kicks in Professional Football“.

   • SAŽETAK: Intuition suggests that corner kicks are important in football play, yet questions remain about the impact of corner kicks numbers on match outcomes. This study compares the relevance of corner kicks to shots on target and free kicks. Using 7,368 matches played in the European Big Five and the 2018 FIFA World Cup, we find that both the number of corner kicks and shots on target are significantly associated with match outcomes while free kicks are not.

 • 28. studenog 2019., 15:00 sati, dvorana 13:

Dr. sc. Boris Jokić, viši znanstveni suradnik s Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu prezentira rad u nastajanju „Kako djeca i mladi vide osobnu, europsku i budućnost Republike Hrvatske?“.

   • SAŽETAK: Na seminaru će se prikazati empirijski podaci prikupljeni tijekom prethodne četiri godine vezani uz percepciju budućnosti djece i mladih osoba te njihovog viđenja ostvarivanja životnih ciljeva. Podaci su prikupljeni longitudinalnim istraživanjem obrazovnih aspiracija učenika osnovnih škola (financirala Hrvatska zaklada za znanost) te temeljem istraživanja na učenicima srednjih škola u kojima je sudjelovalo 13301 sudionik (financirala Agencija za znanost i visoko obrazovanje). Percepcija budućnosti djece i mladih će se u raspravi povezati s migracijskim aspiracijama.

 • 31. listopada 2019., 14:00 sati, dvorana 51:

Doc. dr. sc. Marin Montero Kuscevic s American University of Beirut prezentira rad „Party Cues, Political Trends, and Fiscal Interactions in the United States“.

   • SAŽETAK: Recent theoretical and empirical research has suggested that similarities in party affiliations across space will alter voters’ comparisons, thus influencing fiscal policy mimicking. We employ a two-regime spatial panel data model applied to U.S. state governors from 1970 to 2012, and find rather weak empirical evidence of influence of political party affiliations in fiscal yardstick competition. Our observed cross-state interdependence in fiscal policies suggests voters may not weigh party affiliation heavily in their measure of comparative quality, treating each incumbent individually and independently. Incumbents strategically choose policy accordingly. This provides indirect support for the median voter theorem, in which incumbents’ objective function is to maximize votes, independent of political affiliation.

 • 3. listopada 2019., 14:00 sati, dvorana 54:

Prof. dr. sc. Josip Tica (Katedra za makroekonomiju i gospodarski razvoj) prezentira rad „Agnostički pogled na 30 godina tranzicije“.

   • SAŽETAK: Trideseta godišnjica pada Berlinskog zida samo po sebi nameće temu retrospektive tranzicijskog procesa. Povrh toga 30 godina empirijskih podataka o putu u tržište nudi jedinstvenu istraživačku priliku za propitivanje čitavog skupa teorija koje su oblikovale način razmišljanja nosioca ekonomske politike i javne rasprave tijekom cijeloga procesa. Cilj istraživanja je prvenstveno pokrenuti raspravu o čimbenicima relativnog zaostajanja (rasta), ali isto tako i o empirijskoj utemeljenosti hipoteza, odnosno "vjerovanja" koja su oblikovala rasprave o ekonomskom (ne)uspjehu hrvatskog gospodarstva tijekom tranzicije. Analizirani su podaci za preko 40 makroekonomskih indikatora u 31 tranzicijskoj zemlji u razdoblju nakon 1989. godine. Uključeni su podaci i za Daleki istok, a među potencijalnim čimbenicima rasta analizirani su klasični čimbenici rasta i čitav niz makroekonomskih pokazatelja iz sfere fiskalne, monetarne i međunarodne ekonomije. Preliminarni rezultati istraživanja ukazuju kako možemo uočiti samo manji broj tranzicijskih specifičnosti u odnosu na klasične čimbenike rasta. Međutim, u analizi strukture čimbenika rasta jako teško pronalazimo empirijska uporišta za uobičajena teoretska predviđanja.

 • 19. rujna 2019., 14:00 sati, dvorana 54:

Dr. sc. Milan Deskar Škrbić iz Hrvatske narodne banke prezentira rad „Treći krug proširenja europodručja: jesu li kandidati spremni?“.

   • SAŽETAK: Nakon uvođenja eura u prvih jedanaest zemalja 1999. i ulaskom Grčke u europodručje 2001. završio je prvi krug proširenja. Drugi krug započeo je ulaskom Slovenije u europodručje 2007., kao prve nove zemlje članice Europske unije koja je uvela euro, a završio je uvođenjem eura u Litvi 2015. godine. Na dvadesetu godišnjicu uvođenja eura intenzivirale su se rasprave o potencijalnom trećem krugu proširenja nakon što su Bugarska, Hrvatska i Rumunjska iskazale formalni interes za članstvo u ERM II (europski tečajni mehanizam) i europodručju u bliskoj budućnosti. Bugarska i Hrvatska su poslale pismo o sudjelovanju u ERM II, a rumunjski dužnosnici odredili su 2024. kao ciljanu godinu ulaska u europodručje te su osnovali komisiju za uvođenje eura, s ciljem izrade dubinske analize i pripreme eurostrategije. Osim interesa za članstvo u europodručju, dodatna motivacija za istraživanje proizlazi iz činjenice da ove zemlje imaju različite monetarne i tečajne režime (Bugarska je u režimu valutnog odbora, Hrvatska vodi politiku upravljano plivajućeg tečaja, a Rumunjska, prema klasifikaciji MMF-a, vodi politiku ciljanja inflacije i fluktuirajućeg tečaja).

Prema teoriji optimalnoga valutnog područja (OCA) trošak odricanja vlastite protucikličke monetarne politike ne bi trebao biti naglašen ako su ekonomska kretanja u zemljama pristupnicama valutnom području dominantno određena zajedničkim šokovima, ako su ekonomski šokovi koherentni i ako su reakcije ključnih makroekonomskih varijabla na šokove monetarne politike u zemljama kandidatima i europodručju slični.

Cilj je rada istražiti koliko zajednički šokovi na koje Europska središnja banka (ESB) reagira pridonose kretanju BDP-a i inflacije u Bugarskoj, Hrvatskoj i Rumunjskoj, koliko su doprinosi tih šokova slični doprinosima u europodručju te kolika je sličnost utjecaja šoka monetarne politike ESB-a u ovim zemljama i europodručju.

Rezultati rada pokazuju da su zajednički šokovi dominantne odrednice kretanja BDP-a i inflacije u Bugarskoj i Hrvatskoj (75%) i Rumunjskoj (65%), da su doprinosi zajedničkih šokova u tim zemljama naglašeni i slični doprinosima u europodručju te da politika ESB-a ima sličan utjecaj na BDP i inflaciju u te tri zemlje kao i u europodručju. Stoga troškovi pridruživanja europodručju ne bi trebali biti izraženi, barem s aspekta zajedničke protucikličke monetarne politike, čak ni u Rumunjskoj koja ima veći stupanj fleksibilnosti vlastite monetarne politike od ostale dvije zemlje, koje ne koriste instrument referentne kamatne stope i svojim su valutama čvršće vezane uz euro.

 • 11. srpnja 2019., 14:00 sati, dvorana 54:

Izv. prof. dr. sc. Oscar Claveria sa Sveučilišta u Barceloni prezentira rad „Novi metodološki pristupi za analizu rezultata anketa pouzdanja“.

   • SAŽETAK: Ankete pouzdanja poduzeća i potrošača (engl. Business and Consumer Surveys) su jedini direktni izvor podataka o očekivanjima ekonomskih subjekata. Kao takve, učestalo se koriste za makroekonomsko prognoziranje i testiranje različitih hipoteza iz sfere bihevioralne ekonomije. Recentni napredak u računalnim tehnikama otvara čitav niz novih mogućnosti za analizu informacijskog sadržaja anketa pouzdanja. Cilj ovog izlaganja je prezentirati neke od najnovijih istraživačkih pravaca u tom kontekstu te ispitati njihovu potencijalnu utilitarnu vrijednost za makroekonomsku analizu.

 • 4. lipnja 2019., 14:00 sati, dvorana 54:

Prof. dr. sc. Seyed Komail Tayebija i dr.sc. Zahre Zamani sa Sveučilišta u Isfahanu (Iran) prezentiraju rad „WTO Membership as a Treatment Effect: Assessing Growth of the World Economy“.

   • SAŽETAK: Providing effective evaluation of economic, social and medical plans has become an increasingly important requirement for specific purposes as well as for both public and private institutions. One method to investigate the effect of these plans is the ‘program evaluation’, which is in conjunction with the estimation of the causal effects of policy interventions to know whether a particular participation is effective in accomplishing its primary objectives.

Thus, we provide empirical results to matching estimators for average treatment effects of WTO membership on economic growth using nearest-neighbor matching estimators for average treatment effects (ATE) for either the overall sample or a sub-sample of treated or control units (ATT and ATC). In this case, we use cross-section statistics of all 189 countries based on the availability of data in 2018.

 • 30. svibnja 2019., 14:00 sati, dvorana 51:

Prof. dr. sc. Katherine C. Sredl (Loyola University Chicago, Department of Marketing) prezentira rad „Family Identity in Ritual Practice: the Case of Back-to-School Shopping“

   • SAŽETAK: Prior macromarketing research argues that family is a key macromarketing stakeholder, yet an understudied area of research (Carlson & Harrison, 2010). Macromarketing researchers also note that the family in the US is nuclear in its structure and is generally not the subject of public policy, leaving room for asking what can be learned from contexts in which state policy directly addresses family, and from contexts in which family structures are extended. Related consumer behavior literature on family identity frames family as a collective enterprise, with collective, relational, and individual identities, and calls for further research ritual as a constituting practice of family (Epp & Price, 2008; Wallendorf & Arnould, 1991). Consumer behavior scholarship on family has also noted the need for research that locates family in the “context of context,” emphasizing the market and cultural forces that influence family practices, which would further explain why families consume the way they do (Askegaard & Linnet, 2011). With few exceptions, neither macromarketing nor related consumer research has explored how families outside the US constitute identity through ritual, given the social norms and market structures that influence family life. Joining together these streams of research, our research question is: how do families in Zagreb, with children ages 6 to 12 years old, use the back-to-school shopping ritual to express collective, relational, and individual identities? What role do macro-level forces such as the socio-economic changes of privatization play in this identity practice? How does the extended family structure contribute to this identity practice?

This interpretive research is based on 28 interviews and participant-observation at four stores during the back-to-school shopping season in Zagreb, with a focus on shoe shopping; participants included 40 girls and 15 boys, aged 6 to 12 years, and 27 mothers and 6 fathers. Our findings demonstrate three outcomes of the ritual: family identity bundles are enacted through the practice of specific parent-child relational bundles as they decide what to buy, family character is enacted through choice of retailer and brand, and family structure is enacted through the process of limiting participation in the store visit to specific family relational bundles, while showing flexibility in consumption practices outside the ritual. Our findings have implications for future research on intergenerational influence (IGI) (Carlson, Laczniak, & Walsh, 2001, Moore, Wilkie, and Lutz 2002), family identity (Epp and Price 2008), and the relationship between marketing and society, focusing on families and public policy (Carlson and Harrison 2010).

 • 23. svibnja 2019., 14:00 sati, dvorana 51:

Prof. dr. sc. Robert Sonora s University of Montana (SAD), prezentira rad „The Rule of Law, Income Inequality, and Poverty: East vs West Europe“.

   • SAŽETAK: This paper investigates the relationship between the rule of law and income inequality and poverty across East and West Europe in an unbalanced panel over the period 1995 - 2014. Using feasible GLS panel methods, we find that in many cases, improvements to legal systems reduce inequality and poverty in Eastern Europe while having a relatively negligent impact on Western Europe. Results are robust to different definitions of inequality and rule of law. Protection of property rights is the most significant rule of law indicator for Eastern economies.

 • 4. travnja 2019., 14:00 sati, dvorana 51:

Doc. dr. sc. Aleša Saša Sitar s Katedre za menadžment i organizaciju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani (trenutno na studijskom boravku na EFZG-u) prezentira rad „Preispitivanje teorijskog okvira modifikacije posla: radni učinci povezanosti sklada između strategije i strukture i motivacijskih obilježja posla“. Rad je napisan u koautorstvu s izv. prof. dr. sc. Tomislavom Hernausom i Matijom Marićem, mag. oec.(obojica s EFZG-a).

   • SAŽETAK: Iako je dizajn posla snažno utkan u strukturu i način funkcioniranja organizacije (Torraco, 2005), nedostaju spoznaje o povezanosti prakse dizajniranja na različitim razinama analize. Specifično, nedovoljno su poznati radni učinci (ne)sklada između organizacijskog dizajna i dizajna posla. Slijedom navedenog, a polazeći od teorijskog okvira modifikacije posla (Oldham i Hackman, 1981.), u svrhu razumijevanja uspješnosti obavljanja zadataka promatran je moderacijsko-medijacijski model sklada između strategije i strukture, motivacijskih obilježja posla (obilježja zadataka i kognitivna obilježja) i preferencije zaposlenika za motivacijski dizajn posla. Podaci su prikupljeni na uzorku od 50 organizacija i 991 pojedinaca. Uvjetna procesna analiza (engl. conditional process analysis) korišteći PROCESS makro za SPSS otkrila je konzistentan obrazac rezultata za indekse obilježja zadataka i kognitivnih obilježja posla, na taj način potvrđujući kako dizajn posla predstavlja intervenirajući mehanizam putem kojeg se strategija istraživanja i horizontalna integracija kao organizacijske prakse odražavaju na radnu uspješnost zaposlenika.

 • 27. ožujka 2019., 14:00 sati, dvorana 4:

Dr. sc. Tanja Komarac (Katedra za marketing) prezentira rad u nastajanju „Utjecaj obrazovno-zabavnih sadržaja na percipiranu autentičnost posjetiteljeva iskustva muzejom“. Rad je napisan u koautorstvu s prof. dr. sc. Đurđanom Ozretić Došen (EFZG).

   • SAŽETAK: Iskustveni marketing privlači sve veću pažnju u marketinškoj znanosti i u praksi. Tradicionalno, muzeji kao uslužne organizacije posjetiteljima su nudili pretežno obrazovno iskustvo. Posljednjih nekoliko godina rastući je naglasak na zabavnom iskustvu, na pojavi i uvođenju obrazovno-zabavnih sadržaja u kreiranju doživljaja (iskustva) u muzeju. Ciljevi rada su otkriti ulogu obrazovno-zabavnih sadržaja u muzejima te načine upravljanja ponudom obrazovno-zabavnih sadržaja. Nadalje, cilj je istražiti utjecaj varijable obrazovno-zabavni sadržaji na percipiranu autentičnost posjetiteljeva iskustva muzejom. Primijenjena je kvantitativna metodologija istraživanja. Na osnovu pregleda literature i prethodno provedenog kvalitativnog istraživanja oblikovan je i empirijski testiran model utjecaja obrazovno-zabavnih sadržaja na percipiranu autentičnost posjetiteljeva iskustva muzejom. Šest glavnih i šest pomoćnih hipoteza testirane su korištenjem konfirmatorne faktorske analize i modeliranjem strukturnih jednadžbi metodom parcijalnih najmanjih kvadrata. Rezultati istraživanja potvrdili su postojanje pozitivnog utjecaja obrazovno-zabavnih sadržaja na komponente percipirane autentičnosti posjetiteljeva iskustva muzejom. Ustanovljeno je da sve tri komponente percipirane autentičnosti posjetiteljeva iskustva (muzej, posjetitelj i materijali) pozitivno utječu na zadovoljstvo posjetitelja. Ograničenja istraživanja su vezana uz vrstu i veličinu uzorka te primjenu metode parcijalnih najmanjih kvadrata. Rad je prvi puta objasnio povezanost obrazovno-zabavnih sadržaja s komponentama percipirane autentičnosti posjetiteljeva iskustva muzejom, čime je produbljeno razumijevanje odnosa između obrazovno-zabavnih sadržaja i autentičnosti kao kompleksnog marketinškog konstrukta.

 • 28. veljače 2019., 14:00 sati, dvorana 51:

Doc. dr. sc. Petar Sorić (Katedra za statistiku) prezentira rad u nastajanju „Pouzdanje potrošača, mediji, političke preferencije i ekonomija u Republici Hrvatskoj“. Rad je napisan u koautorstvu s izv. prof. dr. sc. Andrijom Henjakom (Fakultet Političkih znanosti) i prof. dr. sc. Mirjanom Čižmešijom (EFZG).

   • SAŽETAK: Republika Hrvatska u međunarodnim usporedbama slovi kao jedna od „gubitnica“ procesa tranzicije i jedna od ekonomski najneuspješnijih zemalja EU. Istovremeno, njen politički sustav dugoročno se odlikuje izrazitom stabilnošću parlamentarne snage dviju najvećih stranaka. Ovaj rad stoga ekonometrijski propituje međupovezanost političkih preferencija birača (mjerene Cro Demoskop i Crobarometar anketama), makroekonomskih rezultata, sadržaja medijskih izvještaja o ekonomiji i pouzdanja potrošača. Autori pritom konstruiraju jedinstvene mjesečne pokazatelje korupcije, ideološke polariziranosti i medijskih ekonomskih vijesti; namijenjene inkorporiranju specifičnosti hrvatskog polit-ekonomskog sustava u analizirane modele. Ekonometrijski rezultati pokazuju da političke preferencije hrvatskih birača na agregatnoj razini nisu determinirane makroekonomskim rezultatima. Međutim, potvrđeno je postojanje dvosmjerne Grangerove uzročnosti između medijskih članaka i pouzdanja potrošača, ali bez direktnog utjecaja na realnu ekonomiju.

 • 31. siječnja 2019., 14:00 sati, dvorana 51:

Marina Matošec, mag. oec. (Katedra za statistiku) prezentira doktorski rad u nastajanju „Modeliranje učinaka fiskalne politike na pouzdanje potrošača kao prediktora ekonomske aktivnosti“.

   • SAŽETAK: Pokazatelji ekonomskog sentimenta, koji odražavaju percepcije, očekivanja te opću razinu optimizma ekonomskih aktera, trenutno su vrlo popularni u ekonomskim analizama i medijima. Njihovo uvođenje u ekonomska istraživanja omogućuje uključivanje bihevioralnog faktora u ekonomske modele, a prednost je i što se objavljuju relativno brzo u odnosu na standardne makroekonomske pokazatelje. Tako pokazatelji pouzdanja (povjerenja) potrošača često slove kao vodeći indikatori. Premda ne postoji konsenzus u literaturi glede njihove sposobnosti točnog prognoziranja makroekonomskih agregata, empirijski dokazi idu u prilog dobroj mogućnosti predviđanja Pokazatelja pouzdanja potrošača za zemlje Europe. U kontekstu ovog rada planiraju se ispitati učinci mjera fiskalne politike na pouzdanje potrošača u EU zemljama članicama, kao prediktora ekonomske aktivnosti. Umjesto promatranja standardnog direktnog efekta fiskalne politike na ekonomsku aktivnost putem kejnezijanskog multiplikatora, ispituje se mogu li nositelji fiskalne vlasti djelovati indirektno te povećati učinkovitost provedenih mjera utječući ponajprije na pouzdanje, odnosno optimizam potrošača.

 • 15. studenog 2018., 14:00 sati, dvorana 51:

Nora Mustać, mag. oec. (Katedra za makroekonomiju i gospodarski razvoj) prezentira doktorski rad u nastajanju „Rusija i Kina: divergencija stopa rasta nakon tranzicije“.

   • SAŽETAK: Nakon tranzicije kinesko gospodarstvo bilježi jednu od najvećih svjetskih stopa gospodarskog rasta, dok Rusija nazaduje i stagnira. Zašto je tranzicija u Kini „donijela“ visoke stope rasta, a Rusiji nije, odnosno koji su razlozi kineskog ekonomskog uspjeha i ruskog neuspjeha tranzicije, te veze sa hrvatskom tranzicijom i njenom uspješnošću? Prvo, radi se o dvije ekonomski najsnažnije tranzicijske zemlje sa sličnim početnim modelom socijalističkog planskog gospodarstva. Stoga su ishodi njihove tržišne transformacije ključni za ukupnu ocjenu rezultata tranzicije. Drugo, njihove ekonomske performanse imaju značajnog utjecaja na tranzicijske procese u Hrvatskoj. Osobito su snažne ekonomske sveze Hrvatske i Rusije u predtranzicijskom razdoblju i njihova redukcija tijekom tranzicije izravno je utjecala na razinu ekonomske aktivnosti i specifičnosti posljedične deindustrijalizacije hrvatskog gospodarstva.

 • 8. studenog 2018., 14:00 sati, dvorana 51:

Doc. dr. sc. Vladimir Arčabić (Katedra za makroekonomiju i gospodarski razvoj) prezentira rad "Fiskalna konvergencija i održivost u Europskoj uniji".

   • SAŽETAK: U radu se analizira fiskalna konvergencija i održivost u Europskoj uniji koristeći podatke o javnom dugu, prihodima i rashodima. U EU je prisutna apsolutna fiskalna divergencija, što je posebno izraženo nakon dužničke krize. Međutim, postoji fiskalna konvergencija među klubovima kada su klubovi endogeno određeni. Klubovi konvergencije su važni za EU, jer ne postoji jedinstvena fiskalna politika, već su politike zemalja članica heterogene. Endogeni klubovi konvergencije nemaju uobičajene geografske, političke ili razvojne sličnosti. Fiskalna politika u EU nije održiva, ali je kontraciklička. U radu se koristi funkcija fiskalne reakcije prema kojoj je primarni suficit funkcija javnog duga i jaza BDP-a. Primarni suficit ne reagira na promjene javnog duga, što se smatra dugoročno neodrživim. Međutim, primarni suficit se povećava u ekspanzijama i smanjuje u recesijama, što govori o kontracikličnosti fiskalne politike. Kontraciklični primarni suficit je važan za ublažavanje poslovnih ciklusa.

 • 11. listopada 2018., 14:00 sati, dvorana 51:

Izv. prof. dr. sc. Tomislav Hernaus (Katedra za organizaciju i menadžment) prezentira rad u nastajanju "ACTUAL-WANTED TASK IDENTITY (IN)CONGRUENCE AND INNOVATIVE WORK BEHAVIOR: THE MEDIATED POLYNOMIAL REGRESSION EFFECTS OF JOB CRAFTING".

   • SAŽETAK: Previous meta-analytic evidence has shown several job-design characteristics to be crucial predictors of employee innovativeness. The reality is, however, that many individuals are likely to be incongruent with the characteristics of their jobs. Discrepancy in job-design characteristics (actual versus wanted) represents an under-researched area of the person–job fit literature and (paradoxically) has the potential to explain employee innovative work behavior. In particular, we decided to focus on task identity and entertain the possibility that employees can react to incongruent situations between actual- and wanted-task identity by adjusting their work and engaging in job crafting, and thus increase their creative and innovative performance. The results of cross-level mediated polynomial regression analyses from the multi-source time-lagged field study of 184 working professionals in a European bank and experimental study with 84 students at an EU-based university converged, thus offering several interesting findings. First, congruence in actual-wanted task identity at high levels (high-fit situation) leads to higher levels of innovative work behavior than congruence achieved at low levels (low-fit situation). Second, we found empirical evidence that task identity incongruence is driving innovative work behaviors more than congruence does. Third, task-identity overfit (actual > wanted) is positively predicting innovative work behavior via job crafting as a mechanism for employees to adjust their work and benefit from the (in)congruence.

 • 13. rujna 2018., 14:00 sati, dvorana 51:

Doc. dr. sc. Irena Raguž Krištić (Katedra za makroekonomiju i gospodarski razvoj) prezentira rad u nastajanju "Utjecaj Europskog sustava trgovanja emisijama na regulirana poduzeća u Hrvatskoj".

   • SAŽETAK: Kako bi postigla svoje klimatske ciljeve, Europska unija (EU) 2005. godine uspostavlja tzv. Europski sustav trgovanja emisijama (EU ETS), kojem Hrvatska pristupa svojim ulaskom u EU. Cilj ovoga rada jest utvrditi utjecaj uvođenja EU ETS-a 2013. godine na performanse hrvatskih poduzeća. U radu se, korištenjem dinamičke panel analize te analize prosječnog učinka tretmana na regulirana poduzeća, na podatcima za razdoblje od 2008. do 2016. godine, istražuje utjecaj EU ETS-a na prihode i profite reguliranih poduzeća u Hrvatskoj. Rezultati analize robusno pokazuju da je regulacija u prve tri godine provođenja u Hrvatskoj u prosjeku imala značajan negativan učinak na prihode reguliranih poduzeća. Zaključci o učinku EU ETS-a na profite nisu robusni. Dinamička panel analiza robusno sugerira nepostojanje značajnog učinka EU ETS-a na profite. S druge strane, rezultati analize prosječnog učinka tretmana pokazuju negativan učinak EU ETS-a na profitne marže, ali i neodređen učinak na EBIT marže reguliranih poduzeća u Hrvatskoj.

 • 3. srpnja 2018., 14:00 sati, dvorana 51:

Izv. prof. dr. sc. Jasminka Pecotić Kaufman (Katedra za pravo) prezentira istraživačku ideju "Geneza sustava zaštite tržišnog natjecanja u Hrvatskoj - pravna i ekonomska analiza".

   • SAŽETAK: Three basic questions are being asked here: How was the system for the protection of competition in the market put in place in Croatia? How it evolved? Is it efficient today? In order to answer those questions we first plan to interview the key stakeholders, around twenty persons in total (September 2018). At this stage (June 2018), we are in the process of drafting questions for the interviews. The project will give an important documentary account of the process of setting up a new antitrust regime in a post-socialist, transitional economy setting, as well as of its evolution. However, it is the subsequent analysis of the gathered evidence that will hopefully provide us with many important insights about crucial milestones in the system development, and relevant factors that helped shape the system as we know it today. Finally, our aim is to identify weak spots by studying the systems’ development in order to be able to give policy recommendations.

 • 26. lipnja 2018., 15:00 sati, dvorana 51:

Doc. dr. sc. Tanja Slišković (Katedra za organizaciju i menadžment) prezentira članak u nastajanju Slišković, Phillips i Tipurić (2018) „It’s Lonely at the Top for Men - a Gendered Perspective on Managerial Social Networks“.

   • SAŽETAK: We argue that gender roles influence managers’ evaluation of professional social network ties. Analyzing perceptions of competence and affective comradery in the professional social networks of female and male managers, we observed how these factors related to upward career mobility for men and women. We show that women occupying high positions in organizational hierarchies have more relationships underlined with affect and evaluate their network members as more competent. For men, the opposite is true: the higher up in the organizational hierarchy they are, they report less competent network members, and less affect in their networks. To further strengthen our argument, we conducted interviews with senior managers, and ran an experimental study surveying 400 participants, where we used a vignette describing female and male managers and their evaluation of competence and affective trustworthiness of their peers. The mixed-methods approach enabled us to have a triangulation of theory, qualitative data and quantitative social network analysis, corroborating our arguments.

 • 19. lipnja 2018., 11:00 sati, dvorana 18:

Doc. dr. sc. Velibor Mačkić (Katedra za ekonomsku teoriju) prezentira članak u nastajanju Mačkić, Rogić Dumančić i Cota (2018) „The role of competitiveness, cronyism and regulation in the new EU member states: Rules rather than discretion“. Rad je rezultat istraživanja u sklopu HRZZ projekta br. 5476 „Uloga strukturnih reformi u poticanju vanjske konkurentnosti zemalja Europske unije“.

   • SAŽETAK: This paper investigates the role of cronyism and government regulation in the competitiveness of the eleven new EU member states from 2007-2016. The results imply that cronyism has a negative effect on competitiveness and, due to that, higher government regulation corrects for these ‘crony externalities’ ensuring higher competitiveness. The relevance of the results extend beyond this sample since they highlight that minimizing inefficiencies in the public sector and its connections with economic agents in the private sector (lowering the cronyism) are detrimental in achieving overall competitiveness. Having in mind our results, an exclusive focus on the wages, prices, and exchange rates when examining competitiveness of economies might indeed be a dangerous obsession.

 • 12. lipnja 2018., 14:00 sati, dvorana 51:

Doc. dr. sc. Šime Smolić (Katedra za makroekonomiju i gospodarski razvoj) prezentira članak u nastajanju Smolić, Čipin i Mudražija (2018) „Health risk factors and health utilization among older Europeans“. Rad je rezultat istraživanja u sklopu SHARE projekta.

   • SAŽETAK: In this paper we explore how living alone is associated with key indicators of health behaviour (smoking, drinking, physical activity, obesity, and healthy diet) and healthcare utilization (doctor visits, drug visits, hospitalizations) among people aged 60 and over in Europe and Israel. We focus on assessing how differences in respondents’ sociodemographic characteristic and family circumstances explain variation in healthcare practice and health-related behaviours. In addition, we explore possible nonlinearities in the relationships of interest by age, in particular as it relates to possibly larger adverse effects of living alone on health outcomes at the advanced old age. Finally, we examine whether and how different national contexts shape the relationships of our interest. What varies across countries are social-cultural and policy contexts and prior research suggests that individual and family behaviour are affected by public policies.