Semafori tržišta rada

Objavljeno: 26. rujna 2019.

ZAPOSLENOST

Zadnji podatak: kolovoz 2019. (broj osiguranika pri HZMO-u)

Stanje ciklusa: EKSPANZIJA - zaposlenost ubrzano raste

Komentar za kolovoz 2019.:

BROJ ZAPOSLENIH U KOLOVOZU VEĆI ZA 36,2 TISUĆE U ODNOSU NA PROŠLU GODINU

Vrhunac sezone je iza nas i nije neobično da broj zaposlenih u Hrvatskoj počinje opadati. Prema podacima HZMO-a broj zaposlenih krajem kolovoza iznosio je 1,595 milijuna, što je 5 tisuća manje nego krajem srpnja.

Da je ovaj pad dominantno rezultat prestanka sezonskog zapošljavanja vidljivo je iz podataka o broju zaposlenih po NKD-u, kao i po županijama. Naime, najveći pad broja zaposlenih zabilježen je u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (-2,2 tisuće). Značajniji pad broja zaposlenih bilježe i prerađivačka industrija (-1,1 tisuću), trgovina na veliko i malo (-950) te obrazovanje (-675). S druge strane, značajniji rast na mjesečnoj razini bilježi samo javna uprava i obrana (+590).

Promatrano po županijama, u većini je zabilježen pad broja zaposlenih na mjesečnoj razini, no najveći pad u apsolutnom iznosu bilježe županije u kojima se nalaze najveća turistička središta: Splitsko-dalmatinska (-842), Grad Zagreb (-779), Primorsko-goranska (-686), Zadarska (-649) te Istarska županija (-622).

Zbog sezonskog karaktera kretanja broja zaposlenih, potrebno je isključiti utjecaj sezone iz podataka kako bismo mogli raditi mjesečne usporedbe.

Prema našim podacima, nakon desezoniranja, broj zaposlenih u kolovozu porastao je za 2,2 tisuće te iznosi 1,561 milijuna. Time su nastavljeni pozitivni trendovi na tržištu rada koji, uz manje prekide, traju od sredine 2014. te je desezonirani broj zaposlenih sada na najvišoj razini od kolovoza 2009. godine.

Pozitivni trendovi na tržištu rada očituju se i u rastu broja zaposlenih na godišnjoj razini za 36,2 tisuće. Pritom je najveći rast broja zaposlenih zabilježen u sektorima građevinarstvu za 8 tisuća (+7,5 posto) te stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima za 5,7 tisuća (+6,5 posto).

Zaposlenost je snažno porasla i u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane za 5,2 tisuće (+4,1 posto), prijevozu i skladištenju za 3,9 tisuća (+4,9 posto), zdravstvu i socijalnoj skrbi za 3,8 tisuća (+3,6 posto) te informacijama i komunikacijama za 3,5 tisuća (+8,3 posto). S druge strane broj zaposlenih pada u prerađivačkoj industriji za 2,8 tisuća (-1,1 posto) te financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja gdje je broj zaposlenih manji za 528 (-1,2 posto).

Na donjem grafikonu prikazano je kretanje desezoniranog broja zaposlenih (osiguranika prema evidenciji HZMO-a), počevši od siječnja 1998. pa sve do kolovoza 2019. Grafikon otkriva da je broj novozaposlenih osoba u odnosu na završetak recesije (svibanj 2014.) sada veći za 141,4 tisuće osoba.

Broj zaposlenih u Hrvatskoj (osiguranici pri HZMO-u)

Izvor: HZMO, obrada MacroHub

Valja reći i to da je u odnosu na vrhunac zabilježen krajem 2008., u Hrvatskoj je još uvijek manjak zaposlenih od 58,3 tisuće osoba.

Na godišnjoj razini zaposlenost je porasla 2,4 posto, istom brzinom kao u srpnju, no brže od prosječne stope rasta u prethodnih 12 mjeseci (+2,3 posto). S ubrzanjem rasta zaposlenosti posljednja četiri mjeseca, trend stope rasta postao je blago pozitivan, te se zaposlenost nalazi u fazi ekspanzije. Sve to vidljivo je na donjem grafikonu, kao i na Semaforu tržišta rada prikazanom na vrhu ove stranice.

Stopa rasta zaposlenosti (osiguranika) u RH

Izvor: HZMO, obrada MacroHub

NEZAPOSLENOST

Zadnji podatak: kolovoz 2019. (administrativna stopa nezaposlenosti, DZS)

Stanje ciklusa: USPORAVANJE - stopa nezaposlenosti se smanjuje, ali sve sporije

Komentar za kolovoz 2019.:

BLAGI PAD DESEZONIRANE NEZAPOSLENOSTI U KOLOVOZU

DZS je objavio da je administrativna stopa nezaposlenosti u kolovozu 2019. iznosila 6,8 posto, odnosno da se zadržala na istoj razini kao i u srpnju.

Iako je stopa nezaposlenosti stagnirala, dok je u prethodne tri godine stopa nezaposlenosti u istom mjesecu blago pala za 0,1 postotni bod u prosjeku, prema desezoniranim podacima stopa nezaposlenosti blago je pala za 0,1 postotni bod te iznosi 7,9 posto. Time se stopa nezaposlenosti vratila na rekordno nisku razinu iz ožujka 2019.

Stopa nezaposlenosti u Hrvatskoj

Izvor: DZS, obrada MacroHub

Dinamika na tržištu rada, mjerena promjenom stope nezaposlenosti, već je neko vrijeme u "silaznoj putanji", odnosno fazi usporavanja. Faza usporavanja znači da se trend nezaposlenosti smanjuje, ali po sve sporijim stopama. Ta je faza započela, prema našoj procjeni, u prosincu 2016.

Usporavanje je vidljivo i na sljedećem grafikonu koji prikazuje godišnju dinamiku promjene u stopama nezaposlenosti. Ona je u kolovozu 2019. manja za 1,2 postotna boda u odnosu na isti mjesec prethodne godine, što je sporije od smanjenja zabilježenog u prethodne dvije godine (2,4 postotna boda u prosjeku).

Promjena stope nezaposlenosti u Hrvatskoj

Izvor: DZS, obrada MacroHub

Semafor tržišta rada, prikazan na vrhu ove stranice, potvrđuje da se trend nezaposlenosti nalazi u fazi usporavanja, a tempo usporavanja otprilike je sličan onome iz travnja 2008., no ovoga puta na nižoj razini nezaposlenosti nego što je bila zabilježena prije 11 godina.

*Od rujna ove godine DZS je promijenio metodologiju izračuna broja zaposlenih te je proširio obuhvat zaposlenih u pravnim osobama tako da je uključio mlade osobe prema odredbama Zakona o doprinosima te radnike izaslane ne rad u inozemstvo. Revizijom podataka od siječnja 2016. došlo je do promjena podataka o ukupno broju zaposlenih osoba prema administrativnim izvorima, aktivnom stanovništvu te stopi registrirane nezaposlenosti.

Što su semafori tržišta rada?

Tržište rada se kroz kvadrante ciklički kreće u smjeru obrnutom od kazaljke na satu. Svaka točka na grafikonu predstavlja jedan mjesec, kronološki u razdoblju od siječnja 2007. do siječnja 2018. Četiri kvadranta na grafikonu opisuju četiri faze ciklusa zaposlenosti, odnosno nezaposlenosti u odgovarajućim bojama semafora.

Vrhunci ekonomskog ciklusa nalaze se na gornjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu ekspanzije od faze usporavanja), dok se dna ekonomskog ciklusa nalaze na donjem središnjem dijelu grafikona (okomita os koja razdvaja fazu recesije od faze oporavka). Središnja vodoravna os predstavlja prosječne vrijednosti indikatora u analiziranom razdoblju.

Semafori se baziraju na desezoniranim podacima, stoga sezonska kretanja ne igraju ulogu u prolasku indikatora kroz faze ekonomskog ciklusa.

Grafikoni su interaktivni te se prelaskom mišem preko točaka otkriva period na koji se pojedina točka odnosi.